Prayer Garden
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
...

 

 

 

Met zijn vlerken beschermt

en onder zijn vleugelen

vindt gij een toevlucht;
 
Psalm 91:4
 

----------------------------------------

 

Meer van Beloved Daughter:

 

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

    Een Afgesloten Hof

    Eternity

     God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

   Psalms of David

 Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrij van depressie

God, in de naam van de Here Jezus Christus - overeenkomstig uw Woord - roep ik U aan om mij te verlossen (1) van deze geest van zwaarmoedigheid. (2) Dank U Heer, dat in mijn leven alle dingen meewerken ten goede, omdat ik U liefheb en naar uw voornemen geroepen ben. (3) In Jezus’ naam neem ik elke gedachte krijgsgevangen en maak die gehoorzaam aan Christus, die het woord van God is. (4) Ik zet de helm op van hoop op de redding. (5) Machtige God van de hoop, vul mij nu met alle vrede en vreugde in het geloven, zodat ik overvloedig ben in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. (6) Heilige Geest, leid mij in heel de waarheid (7) en bevrijd mij van alle leugens van de boze. (8,9) Heer, help mij om niet hetzelfde te worden als deze wereld, maar om innerlijk veranderd te worden door de vernieuwing van mijn gedachten. (10)

Dank u Vader, in de machtige naam van Jezus.

Amen!

 

 1. Joël 3:5 (NBV)
 2. naar Jesaja 61:3 (NBG)
 3. Romeinen 8:28
 4. 2 Korinthe 10:5
 5. 1 Tess. 5:8
 6. Romeinen 15:13 (HSV)
 7. Johannes 16:13 (HSV)
 8. Johannes 8:44b
 9. Matteüs 6:13
 10. Romeinen 12:2

DPM

Reacties

 

 

 

 

Vrij van angst

 

Als ik bang ben, roep ik de Here aan. 1)

Heer, U bent mijn sterkte, mijn vesting en mijn bevrijder. 2) U bent goed, een houvast in dagen van benauwdheid. U kent hen die bij U schuilen. 3)

In uw liefde is geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft alle vrees uit. 4)

De Here is mijn Beschermer. Hij is de schaduw aan mijn rechterhand en zal mij bewaren voor alle kwaad. 5)

Als ik door zorgen word overstelpt, is uw troost de vreugde van mijn ziel. 6)

Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want U bent bij mij. 7) Ik zie niet angstig rond, want U bent mijn God. U sterkt mij, U helpt mij, ook ondersteunt U mij met uw heilrijke rechterhand. 8)

 1. naar Psalm 18 : 7
 2. Psalm 18 : 2,3
 3. Nahum 1:7
 4. 1 Johannes 4:18
 5. Psalm 121:5,7
 6. Psalm 94:19 (NBV)
 7. Psalm 23 : 4
 8. Jesaja 41:10

DPM

Reacties

 

 

 

 

De God van de hoop…

De God van de hoop vervult mij nu met louter vreugde en vrede in mijn geloof Om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. (1)

Ik heb tot U mijn toevlucht genomen, zodat ik een krachtige aansporing heb om de hoop te grijpen die voor mij ligt. Haar heb ik als een anker van mijn ziel, dat veilig en vast is. (2)

Want geloof is de vaste grond van de dingen die ik hoop. (3)

Hiervan ben ik ten volle overtuigd, dat U, die in mij een goed werk bent begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus. (4)

Want Uw barmhartigheden houden niet op; Elke morgen zijn zij nieuw, groot is Uw trouw! Mijn ziel zegt: mijn deel is de Here, Daarom zal ik op U hopen. (5)

Amen!

 1. Romeinen 15:13
 2. Hebreeën 6:18,19
 3. Hebreeën 11:1
 4. Filippenzen 1:6
 5. Klaagliederen 3:22b-24

DPM

Reacties
 
 
 
 
 
 
 
Eenheid in het huwelijk
 
Van mijn geliefde ben ik en van mij is mijn geliefde. (1)
U hebt ons aan elkaar gegeven, om samen een te zijn. (2)
Met U vormen wij een drievoudig snoer, dat niet snel verbroken zal worden. (3)
Wij zullen nooit echtbreken, (4) maar houden ons huwelijk in ere en zijn elkaar trouw, in alle omstandigheden. (5)
Onze liefde voor elkaar bedekt alles, geloof alles, hoopt alles en verdraagt alles. (6)
Ik zoek niet mijn eigen belang, maar dat van de ander. (7) Help ons elkaar onderworpen te zijn in de vreze van Christus. (8)
Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpen wij ons aan elkaar. (9)
Als de een valt, helpt de ander hem op de been. (10)
Heer, maak ons een, zoals U een bent met de Vader. (11)
1. Hooglied 6: 3 7. 1 Kor. 10: 24 ( Het boek)
2. Genesis 2: 24 8. Efez. 5: 21
3. Prediker 4: 12 9. Spreuken 27: 17
4. Exodus 20: 14 10. Prediker 4: 9,10
5. Hebr. 13: 4 (NBV +Hetboek)11. Johannes 17: 11
6. 1 Kor. 13: 6
 
Bron:DPM


Reacties

 

 

 

Verootmoediging

Here, wie zal bestaan, als U de ongerechtigheden in gedachtenis houdt? 1) Maar zover als het oosten is van het westen, zover doet u onze ongerechtigheden van ons. 2) Daarom verneder ik mij onder uw machtige hand, opdat U mij zult verhogen op uw tijd. 3) Ontzondig mij met hysop, dan ben ik rein, was mij met het bloed van Jezus, dan ben ik witter dan sneeuw. 4) Schep in mij een rein hart, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. 5) Als offer van aanbidding breng ik U mijn verbroken geest, want een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God. 6) Behoed mij voor overmoed, laat die over mij niet heersen; dan ben ik onberispelijk en vrij van grove overtreding. 7) Doorgrond mij, o God en ken mijn hart; Toets mij en zie, of bij mij een heilloze weg is, en leidt mij op de eeuwige weg. 8)

 

 1. Psalm 130:3
 2. Psalm 103:12
 3. 1 Petrus 5:6
 4. Psalm 51:9 / 1 Joh. 1:7
 5. Psalm 51:12
 6. Psalm 51:19
 7. Psalm 19:14
 8. Psalm 139:23, 24

 DPM

Reacties

 

 

 

 

Mijn God voorziet…

U bent Jehova Jireh, mijn God die voorziet. (1) Ik belijd: Mij ontbreekt niets! (2) Uw genade is mij genoeg. (3)

Ik ben niet bezorgd,  want U, mijn Vader zorgt voor mij, (4) U weet wat ik nodig heb, nog voordat ik U erom vraag. (5) Ik ken immers de genade van mijn Here Jezus Christus, dat Hij om mijnentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat ik door zijn armoede rijk zou worden. (6)  Mijn God zal in al mijn behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus. (7)

Daarom vertrouw ik op U, omdat ik Uw naam ken, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o Here. (8)  U bent mijn God die voorziet! (1)

 1. Genesis  22:14
 2. Psalm 23:1
 3. 2 Korinthiërs 12:9
 4. Mattheüs 6:25/ 1 Petrus 5:7
 5. Jesaja 65:24
 6. 2 Kor. 8:9 GNB
 7. Filippenzen 4:19
 8. Psalm 9:11

DPM

Reacties

 

 

 

Gedoopt in de Naam van Jezus

Door het geloof ben ik met Christus gekruisigd en Hij leeft in mij. Hij heeft mij liefgehad en zich voor mij overgegeven. (1) Daarom heb ik mij laten dopen, omdat ik weet dat ik door gedoopt te zijn in Christus Jezus, in Zijn dood gedoopt ben. Door de doop ben ik met Hem begraven, opdat, zoals Christus uit de dood is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, ook ik in een nieuw leven mag wandelen. (2) Daarom beschouw ik mezelf dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, mijn Heer. (3) Ik ben gedoopt in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en geef daarmee te kennen dat ik een discipel van Jezus ben en Hem wil gehoorzamen. (4) Door mijn doop heb ik mij met Christus bekleed (5); Hij heeft mijn zonden gedragen aan het kruis, zodat ik afgestorven aan de zonde, leef voor de gerechtigheid. (6)

 

 1. naar Galaten 2:20
 2. naar Romeinen 6:3,4
 3. Romeinen 6:11
 4. naar Matteüs 28:19
 5. Galaten 3:27
 6. naar 1 Petrus 2:24

DPM

 

Reacties

 

 

 

 

 

 

In Hem kan ik alles!

Groot is mijn Here en geweldig in kracht! (1) Daarom ben ik krachtig in Hem en in de sterkte van Zijn macht. (2)

Hij zal mij stellen tot een hoofd en niet tot een staart, ik zal enkel opgaan en niet neergaan, omdat ik luister naar de geboden van de Here, mijn God. (3)  Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft. (4)

Hij die mij roept is getrouw, Hij zal het ook doen. (5) Mijn vertrouwen is de Here; ik ben als een boom, aan het water geplant.  Mijn loof blijft groen; ik heb in een jaar van droogte geen zorg en laat niet na vrucht te dragen. (6) Al wat ik onderneem, gelukt. (7)

De Here gaat voor mij uit, om mij te leiden op de weg,  zodat ik dag en nacht voort kan gaan. (8) Met mijn God spring ik over een muur. (9)

Alle dingen zijn mogelijk,  ja, alles is mogelijk voor degene die gelooft! (10)

God zij dank, die mij de overwinning geeft door mijn Here Jezus Christus! (11)

Amen!

 1. Psalm 147:5
 2. Efeze 6:10
 3. Deut. 28:13
 4. Fil 4:13
 5. 1 Thess. 5:24
 6. Jer. 17:8
 7. Psalm 1:3
 8. Ex. 13:21
 9. Psalm 18:30
 10. Markus 9:23

DPM

Reacties

 

 

 

Vergeving

Vader, ik kom tot U, want ik ben vermoeid en belast; mensen hebben mij pijn gedaan, maar ik leer van U, want U bent zachtmoedig en nederig van hart (1).

Ik laat niet toe dat er een wortel van bitterheid in mijn hart opschiet, maar ik doe weg alle teleurstelling, wraakgevoel, boosheid en negativiteit (2).

Mijn strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de boze geesten in de hemelse gewesten (3); ik overwin satan door het bloed van het lam en door het woord van mijn getuigenis4.

Ik kies ervoor mijzelf niet te wreken, want U komt de wraak toe en U zult het vergelden (5). In de naam van Jezus laat ik los en zal losgelaten worden (6).

Daarom vergeef en zegen ik degenen die mij vervloeken en zegen hen. (7)

U ziet dat mijn kracht is vergaan en daarom zult U zich over mij ontfermen en mij recht doen (8) Heer, laten de woorden van mijn mond en de gedachten van mijn hart aangenaam zijn voor U. (9) U bent een God van vergeving, genadig en groot van goedertierenheid. (10) Daarom leer ik van U, en zal rust vinden voor mijn ziel. (1)

Amen!

 1. Matt. 11:29
 2. Efeze 4:32
 3. Efeze 6:12
 4. Openb. 12:11
 5. Rom. 12:19
 6. Lukas 6:37
 7. Rom. 12:14
 8. Deut. 32:36
 9. Psalm 19:14
 10. Neh. 9:17

DPM

Reacties

 

 

 

 

De vreze des Heren…

Groot en wonderbaar zijn uw werken, Here God, Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Koning der volkeren! Wie zou U niet vrezen, Here, en uw naam niet verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig! (1)

De vreze des Heren is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand. (2) Daarom ken ik U in al mijn wegen en steun niet op eigen inzicht. (3) In de vreze des Heren ligt grote gerustheid (4) Maar vrees voor mensen spant een strik. (5)

Heer, ik vertrouw U en zeg: U bent mijn God! (6) Des Heren vertrouwelijke omgang is voor wie Hem vrezen. (7) Daarom vrees ik U en wijk van het kwaad. (8)

Ik heb geen gebrek, (9) U vermeerdert mijn dagen. (10) U beschermt mij tegen het kwaad. (11) De vreze des Heren is mijn schat! (12)

 

 1. Openbaring 15:3, 4
 2. Spreuken 1:7
 3. Spreuken 3:6
 4. Spreuken 14:26
 5. Spreuken 29:25
 6. Psalm 31:15
 7. Psalm 25:14
 8. Spreuken 3:7
 9. Psalm 34:10
 10. Spreuken 10:27
 11. Spreuken 19:23
 12. Jesaja 33:6

DPM

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl