Prayer Garden
...

 

 

 

Met zijn vlerken beschermt

en onder zijn vleugelen

vindt gij een toevlucht;
 
Psalm 91:4
 

----------------------------------------

 

Meer van Beloved Daughter:

 

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

    Een Afgesloten Hof

    Eternity

     God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

   Psalms of David

 Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

 

 

Laatste artikelen
 
 
 
 
 
 
 
 Prayer Garden.
 
Een gebedstuin om de Here Jezus Christus
te zoeken en Hem te vinden.
 
 
@Beloved Daughter
 
 

Reacties
 
 
 
Prayer of St Francis

Lord, make me an instrument of Your peace;
where there is hatred,
let me sow love;
where there is injury, pardon;
where there is doubt, faith;...
where there is despair, hope;
where there is darkness, light;
and where there is sadness, joy.

O Divine Master,
grant that I may not so much seek to be consoled as to console;
to be understood, as to understand;
to be loved, as to love;
for it is in giving that we receive,
it is in pardoning that we are pardoned,
and it is in dying that we are born to Eternal Life.
 
Amen
 


Reacties
 
 
 
 
The Serenity Prayer
 
God grant me the serenity to accept the things I cannot change;
courage to change the things I can;
and wisdom to know the difference. ...
Living one day at a time; enjoying one moment at a time;
accepting hardships as the pathway to peace;
taking, as He did,
this sinful world as it is,
not as I would have it;
trusting that He will make all things right
if I surrender to His Will;
so that I may be reasonably happy in this life
and supremely happy with Him
forever and ever in the next.
 
Amen.

Reacties
 
 
 
 
 
 
 
 
Acceptatie
 
Je bent geaccepteerd door GOD!
En daarom mag je zeggen:
 
 
Ik ben Vaders kind
Joh. 1:12
 
Ik ben Vaders vriend
Joh. 15:15
 
Ik ben gerechtvaardigd, vergeven en volledig hersteld in mijn vriendschap met de Vader
Rom. 5:1
 
Ik ben verenigd met de Vader en één in Geest met Hem
1 Kor. 6:17
 
Ik ben gekocht en betaald met door de prijs van het kostbaar bloed van Gods Zoon. Ik hoor bij Hem
1 Kor. 6:19,20
 
Ik ben een lid van het lichaam van Christus
1Kor. 12:27
 
Ik ben heilig
Efeze 1:1
 
 
Ik ben aangenomen als een kind van de Vader
Efeze 1:5
 
Ik heb toegang tot de Vader door Christus
Efeze 2:18
 
Ik ben door Hem bevrijdt en verlost van mijn zonden
Kol. 1:14
 
Ik ben compleet in Christus
Kol. 2:10
 
Ik ben geliefd door Hem en geef Hem al mijn zorgen
1 Petrus 5:7
 
 
Je bent een KONINGSKIND!
 
Bron:DPM
Reacties
 
 
 
 
 
 
 
 
ON THE WINGS OF PRAYER

Just close your eyes and open your heart,
And feel your worries and cares depart.
Just yield yourself to the Father above,
And let Him hold you secure in His love....

For life on earth grows more involved,
With endless problems that can't be solved,
But God only ask us to do our best,
Then He will take over and finish the rest...

So when you are tired, discouraged and blue,
There is always one door that is open to you,
And that is the door to The House of Prayer,
And you'll find God waiting to meet you there.

And The House of Prayer is no further away,
Than the quiet spot where you kneel and pray.
For the heart is a temple when God is there
As we place ourselves in His loving care.

And He hears every prayer and answers each one
When we Pray in His name -
Thy will be done.
The burdens that seemed too heavy to bear
Are lifted away on the wings of a prayer.

~ Lauren Newcomb ~


Reacties

 

 

 

 

 

Vrij van depressie

God, in de naam van de Here Jezus Christus - overeenkomstig uw Woord - roep ik U aan om mij te verlossen (1) van deze geest van zwaarmoedigheid. (2) Dank U Heer, dat in mijn leven alle dingen meewerken ten goede, omdat ik U liefheb en naar uw voornemen geroepen ben. (3) In Jezus’ naam neem ik elke gedachte krijgsgevangen en maak die gehoorzaam aan Christus, die het woord van God is. (4) Ik zet de helm op van hoop op de redding. (5) Machtige God van de hoop, vul mij nu met alle vrede en vreugde in het geloven, zodat ik overvloedig ben in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. (6) Heilige Geest, leid mij in heel de waarheid (7) en bevrijd mij van alle leugens van de boze. (8,9) Heer, help mij om niet hetzelfde te worden als deze wereld, maar om innerlijk veranderd te worden door de vernieuwing van mijn gedachten. (10)

Dank u Vader, in de machtige naam van Jezus.

Amen!

 

 1. Joël 3:5 (NBV)
 2. naar Jesaja 61:3 (NBG)
 3. Romeinen 8:28
 4. 2 Korinthe 10:5
 5. 1 Tess. 5:8
 6. Romeinen 15:13 (HSV)
 7. Johannes 16:13 (HSV)
 8. Johannes 8:44b
 9. Matteüs 6:13
 10. Romeinen 12:2

DPM

Reacties

 

 

 

 

Vrij van angst

 

Als ik bang ben, roep ik de Here aan. 1)

Heer, U bent mijn sterkte, mijn vesting en mijn bevrijder. 2) U bent goed, een houvast in dagen van benauwdheid. U kent hen die bij U schuilen. 3)

In uw liefde is geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft alle vrees uit. 4)

De Here is mijn Beschermer. Hij is de schaduw aan mijn rechterhand en zal mij bewaren voor alle kwaad. 5)

Als ik door zorgen word overstelpt, is uw troost de vreugde van mijn ziel. 6)

Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want U bent bij mij. 7) Ik zie niet angstig rond, want U bent mijn God. U sterkt mij, U helpt mij, ook ondersteunt U mij met uw heilrijke rechterhand. 8)

 1. naar Psalm 18 : 7
 2. Psalm 18 : 2,3
 3. Nahum 1:7
 4. 1 Johannes 4:18
 5. Psalm 121:5,7
 6. Psalm 94:19 (NBV)
 7. Psalm 23 : 4
 8. Jesaja 41:10

DPM

Reacties

 

 

 

 

De God van de hoop…

De God van de hoop vervult mij nu met louter vreugde en vrede in mijn geloof Om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. (1)

Ik heb tot U mijn toevlucht genomen, zodat ik een krachtige aansporing heb om de hoop te grijpen die voor mij ligt. Haar heb ik als een anker van mijn ziel, dat veilig en vast is. (2)

Want geloof is de vaste grond van de dingen die ik hoop. (3)

Hiervan ben ik ten volle overtuigd, dat U, die in mij een goed werk bent begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus. (4)

Want Uw barmhartigheden houden niet op; Elke morgen zijn zij nieuw, groot is Uw trouw! Mijn ziel zegt: mijn deel is de Here, Daarom zal ik op U hopen. (5)

Amen!

 1. Romeinen 15:13
 2. Hebreeën 6:18,19
 3. Hebreeën 11:1
 4. Filippenzen 1:6
 5. Klaagliederen 3:22b-24

DPM

Reacties
 
 
 
 
 
 
 
Eenheid in het huwelijk
 
Van mijn geliefde ben ik en van mij is mijn geliefde. (1)
U hebt ons aan elkaar gegeven, om samen een te zijn. (2)
Met U vormen wij een drievoudig snoer, dat niet snel verbroken zal worden. (3)
Wij zullen nooit echtbreken, (4) maar houden ons huwelijk in ere en zijn elkaar trouw, in alle omstandigheden. (5)
Onze liefde voor elkaar bedekt alles, geloof alles, hoopt alles en verdraagt alles. (6)
Ik zoek niet mijn eigen belang, maar dat van de ander. (7) Help ons elkaar onderworpen te zijn in de vreze van Christus. (8)
Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpen wij ons aan elkaar. (9)
Als de een valt, helpt de ander hem op de been. (10)
Heer, maak ons een, zoals U een bent met de Vader. (11)
1. Hooglied 6: 3 7. 1 Kor. 10: 24 ( Het boek)
2. Genesis 2: 24 8. Efez. 5: 21
3. Prediker 4: 12 9. Spreuken 27: 17
4. Exodus 20: 14 10. Prediker 4: 9,10
5. Hebr. 13: 4 (NBV +Hetboek)11. Johannes 17: 11
6. 1 Kor. 13: 6
 
Bron:DPM


Reacties

 

 

 

Verootmoediging

Here, wie zal bestaan, als U de ongerechtigheden in gedachtenis houdt? 1) Maar zover als het oosten is van het westen, zover doet u onze ongerechtigheden van ons. 2) Daarom verneder ik mij onder uw machtige hand, opdat U mij zult verhogen op uw tijd. 3) Ontzondig mij met hysop, dan ben ik rein, was mij met het bloed van Jezus, dan ben ik witter dan sneeuw. 4) Schep in mij een rein hart, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. 5) Als offer van aanbidding breng ik U mijn verbroken geest, want een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God. 6) Behoed mij voor overmoed, laat die over mij niet heersen; dan ben ik onberispelijk en vrij van grove overtreding. 7) Doorgrond mij, o God en ken mijn hart; Toets mij en zie, of bij mij een heilloze weg is, en leidt mij op de eeuwige weg. 8)

 

 1. Psalm 130:3
 2. Psalm 103:12
 3. 1 Petrus 5:6
 4. Psalm 51:9 / 1 Joh. 1:7
 5. Psalm 51:12
 6. Psalm 51:19
 7. Psalm 19:14
 8. Psalm 139:23, 24

 DPM

Reacties

 

 

 

 

Mijn God voorziet…

U bent Jehova Jireh, mijn God die voorziet. (1) Ik belijd: Mij ontbreekt niets! (2) Uw genade is mij genoeg. (3)

Ik ben niet bezorgd,  want U, mijn Vader zorgt voor mij, (4) U weet wat ik nodig heb, nog voordat ik U erom vraag. (5) Ik ken immers de genade van mijn Here Jezus Christus, dat Hij om mijnentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat ik door zijn armoede rijk zou worden. (6)  Mijn God zal in al mijn behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus. (7)

Daarom vertrouw ik op U, omdat ik Uw naam ken, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o Here. (8)  U bent mijn God die voorziet! (1)

 1. Genesis  22:14
 2. Psalm 23:1
 3. 2 Korinthiërs 12:9
 4. Mattheüs 6:25/ 1 Petrus 5:7
 5. Jesaja 65:24
 6. 2 Kor. 8:9 GNB
 7. Filippenzen 4:19
 8. Psalm 9:11

DPM

Reacties

 

 

 

Gedoopt in de Naam van Jezus

Door het geloof ben ik met Christus gekruisigd en Hij leeft in mij. Hij heeft mij liefgehad en zich voor mij overgegeven. (1) Daarom heb ik mij laten dopen, omdat ik weet dat ik door gedoopt te zijn in Christus Jezus, in Zijn dood gedoopt ben. Door de doop ben ik met Hem begraven, opdat, zoals Christus uit de dood is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, ook ik in een nieuw leven mag wandelen. (2) Daarom beschouw ik mezelf dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, mijn Heer. (3) Ik ben gedoopt in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en geef daarmee te kennen dat ik een discipel van Jezus ben en Hem wil gehoorzamen. (4) Door mijn doop heb ik mij met Christus bekleed (5); Hij heeft mijn zonden gedragen aan het kruis, zodat ik afgestorven aan de zonde, leef voor de gerechtigheid. (6)

 

 1. naar Galaten 2:20
 2. naar Romeinen 6:3,4
 3. Romeinen 6:11
 4. naar Matteüs 28:19
 5. Galaten 3:27
 6. naar 1 Petrus 2:24

DPM

 

Reacties

 

 

 

 

 

 

In Hem kan ik alles!

Groot is mijn Here en geweldig in kracht! (1) Daarom ben ik krachtig in Hem en in de sterkte van Zijn macht. (2)

Hij zal mij stellen tot een hoofd en niet tot een staart, ik zal enkel opgaan en niet neergaan, omdat ik luister naar de geboden van de Here, mijn God. (3)  Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft. (4)

Hij die mij roept is getrouw, Hij zal het ook doen. (5) Mijn vertrouwen is de Here; ik ben als een boom, aan het water geplant.  Mijn loof blijft groen; ik heb in een jaar van droogte geen zorg en laat niet na vrucht te dragen. (6) Al wat ik onderneem, gelukt. (7)

De Here gaat voor mij uit, om mij te leiden op de weg,  zodat ik dag en nacht voort kan gaan. (8) Met mijn God spring ik over een muur. (9)

Alle dingen zijn mogelijk,  ja, alles is mogelijk voor degene die gelooft! (10)

God zij dank, die mij de overwinning geeft door mijn Here Jezus Christus! (11)

Amen!

 1. Psalm 147:5
 2. Efeze 6:10
 3. Deut. 28:13
 4. Fil 4:13
 5. 1 Thess. 5:24
 6. Jer. 17:8
 7. Psalm 1:3
 8. Ex. 13:21
 9. Psalm 18:30
 10. Markus 9:23

DPM

Reacties

 

 

De duif die rust

 

‘Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen, en hij bleef op hem rusten.’ Johannes 1:32 Johannes de Doper zag de heilige Geest op Jezus neerdalen en blijven rusten als een duif. Waarom zo’n hemelse duif? Omdat de duif al bij Noach van een nieuw leven sprak, vol hoop en beloften (Gen. 6:5-9:17). Noach bouwde een ark. Een veilige plek voor zichzelf en zijn gezin, omdat God Noach zijn genade gunde: hij wilde hem aan de waterramp laten ontkomen. God stond garant voor zijn veiligheid, daar hoefde hij niets voor te doen. Zelfs de deur deed God zelf achter hem dicht. Het water steeg, maar Noach bleef droog. De vloed overdekte de wereld, maar Noach was veilig. Toen alle ellende was uitgeraasd, liet Noach een duif de aarde verkennen. Eerst was het nog te nat en kwam de duif terug. De tweede keer keerde de duif terug met een vers takje: signaal van nieuw leven, hoop, verwachting. Ten slotte kwam de duif niet meer terug. Zijn pootjes hadden rust gevonden onder de regenboog, in de wereld van Gods beloften. Waar het oordeel is weggenomen, vindt de heilige Geest rust. Omdat er in Jezus geen veroordeling meer is, kan de heilige Geest op jou blijven rusten. Zie ik je al wandelen onder de regenboog, met die duif op je schouder? Johannes 1:19-34

 
@Willem de Vink
 
Bron: http://www.willemdevink.nl/
 
Reacties

 

 

 

Vergeving

Vader, ik kom tot U, want ik ben vermoeid en belast; mensen hebben mij pijn gedaan, maar ik leer van U, want U bent zachtmoedig en nederig van hart (1).

Ik laat niet toe dat er een wortel van bitterheid in mijn hart opschiet, maar ik doe weg alle teleurstelling, wraakgevoel, boosheid en negativiteit (2).

Mijn strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de boze geesten in de hemelse gewesten (3); ik overwin satan door het bloed van het lam en door het woord van mijn getuigenis4.

Ik kies ervoor mijzelf niet te wreken, want U komt de wraak toe en U zult het vergelden (5). In de naam van Jezus laat ik los en zal losgelaten worden (6).

Daarom vergeef en zegen ik degenen die mij vervloeken en zegen hen. (7)

U ziet dat mijn kracht is vergaan en daarom zult U zich over mij ontfermen en mij recht doen (8) Heer, laten de woorden van mijn mond en de gedachten van mijn hart aangenaam zijn voor U. (9) U bent een God van vergeving, genadig en groot van goedertierenheid. (10) Daarom leer ik van U, en zal rust vinden voor mijn ziel. (1)

Amen!

 1. Matt. 11:29
 2. Efeze 4:32
 3. Efeze 6:12
 4. Openb. 12:11
 5. Rom. 12:19
 6. Lukas 6:37
 7. Rom. 12:14
 8. Deut. 32:36
 9. Psalm 19:14
 10. Neh. 9:17

DPM

Reacties

 

 

Kom nu maar tot rust

 

Kom weer tot rust, mijn ziel, de HEER is je te hulp gekomen. Psalm 116:7 Kun je je voorstellen hoe je leeft als God een bedreigende instantie is, die je voortdurend de maat neemt? Als je dan ellende ervaart, zie je dat als een straf. Je vindt nooit rust om te herstellen, nooit vertrouwen om een hoopvolle toekomst voor je te zien. Job leefde een tijdje in dat inktzwarte perspectief. ‘Heel mijn binnenste is in beroering, ik ken geen rust; ik zie slechts dagen van ellende naderen’ (Job 30:27). Job gaf God de schuld van zijn onrust, omdat hij veroordeling vreesde. ‘Wanneer wendt u uw blik eens af, wanneer gunt u mij even rust, zodat ik kan slikken?’ (Job 7:19). En God zou de schuld op zich nemen, zodat Job en iedereen die openbaring krijgt van Jezus alsnog rust kan vinden. Hij heeft Satan het zwijgen opgelegd, zodat die ons niet meer kan misleiden. Het is gedaan met die slavendrijver, gedaan met zijn dwingelandij. Overal op aarde is rust en vrede, vrolijk gejubel weerklinkt (Jes. 14:4, 7). God is voortdurend bezig om ons beeld van Hem bij te stellen. Alleen Jezus kan het enige juiste beeld van de onzichtbare God in je gedachten vormen. En Hij biedt rust aan. ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven’ (Mat. 11:28). In de rust van Jezus is geen spoortje schuld, schaamte en angst voor veroordeling die je nog opschrikt. Er is uitsluitend redding. Daar ligt je kracht. Dit zei God, de HEER, de Heilige van Israël: ‘In rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht’ (Jes. 30:15). Tip – Ben je onrustig? Zeg tegen je ziel, gevoel, verstand: ‘Kom tot rust bij Jezus.’

 
@Willem de Vink
Bron: http://www.willemdevink.nl/
Reacties

 

 

 

 

De vreze des Heren…

Groot en wonderbaar zijn uw werken, Here God, Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Koning der volkeren! Wie zou U niet vrezen, Here, en uw naam niet verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig! (1)

De vreze des Heren is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand. (2) Daarom ken ik U in al mijn wegen en steun niet op eigen inzicht. (3) In de vreze des Heren ligt grote gerustheid (4) Maar vrees voor mensen spant een strik. (5)

Heer, ik vertrouw U en zeg: U bent mijn God! (6) Des Heren vertrouwelijke omgang is voor wie Hem vrezen. (7) Daarom vrees ik U en wijk van het kwaad. (8)

Ik heb geen gebrek, (9) U vermeerdert mijn dagen. (10) U beschermt mij tegen het kwaad. (11) De vreze des Heren is mijn schat! (12)

 

 1. Openbaring 15:3, 4
 2. Spreuken 1:7
 3. Spreuken 3:6
 4. Spreuken 14:26
 5. Spreuken 29:25
 6. Psalm 31:15
 7. Psalm 25:14
 8. Spreuken 3:7
 9. Psalm 34:10
 10. Spreuken 10:27
 11. Spreuken 19:23
 12. Jesaja 33:6

DPM

Reacties
 
 
 
 
De wapenrusting
 
God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus! 1
Ik neem de hele wapen rusting Gods om stand te houden. mijn strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de boze machten van de duivel. 2 Daarom stel ik mijn vertrouwen niet op mensen, maar de Allerhoogste God is mijn helper. 3
Ik omgord mij met de waarheid, ontmasker al satans leugens 4, en wandel in oprechtheid.5
Mijn hart bescherm ik met het pantser van ge- rechtigheid. 2 Door mijn geloof in Jezus Christus ben ik rechtvaardig voor God. 6
Mijn voeten zijn bereid dit evangelie van vrede met God te brengen. Hierbij is mijn geloof het schild, dat alle brandende pijlen van satan dooft. 2
Mijn gedachten bescherm ik met de helm van hoop op redding 7, want ik weet welke gedachten God over mij koestert; gedachten van vrede, om mij een hoopvolle toekomst te geven. 8
Het zwaard van de Geest, Gods Woord, is mijn wapen. 2 Daarmee overwin ik alle bolwerken en alle tegenstand tegen gods waarheid. 9 Daarbij bid ik voortdurend in de geest, ook voor alle gelovigen. 2
In Hem ben ik meer dan overwinnaar! 10
Amen!
 
1. 1 Kor. 15:57 6. Rom. 3:22/ Gal. 2:16
2. Efeze 6:11-18 7. 1 Thess. 5:8
3. Psalm 118:8 8. Jer. 29:11
4. Joh. 8:44, Efeze 5:11 9. 2 Kor. 10:4
5. Efeze 5:8 10. Rom. 8:37
 
Bron: DPM

Reacties
 
 
De Heer is je schild en bevrijder
 
De Heer is je schild en bevrijder
De Redder die niet van je wijkt
Onder zijn vleugels ben je veilig
Zijn wieken beschermen
Zijn trouw is een veilig schild In Gods nabijheid is geen angst meer voor de plaag van de dag Jou zal niets overkomen Open je ogen en zie dat het kwaad vergaat Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont en overnacht in zijn schaduw zegt tegen de Heer: Mijn toevlucht,
mijn vesting, mijn God!
Ik vertrouw op U Als je mag wonen bij de Hoogste ben je veilig voor het kwaad Engelen zullen je dragen Je zult je niet stoten maar vertrapt de tegenstand Ik bevrijd wie mij liefheeft en bescherm wie mij kent Roep je mij aan, ik geef antwoord In de nood ben ik bij je en bevrijd je van angst Ik zal roem en overvloed geven Ik zal je redding zijn Ik zal je redding zijn
 
gemaakt vanuit Psalm 91
 
@Adrian Roest
Reacties

 

 

 

 

 

God strijdt als jij rust

 

De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.

Exodus 14:14
Als God leidt, komt alles dan goed? Jazeker! Zolang je op Hem vertrouwt.
Hem het werk laat doen. Niet op de omstandigheden afgaat. Of zelf gaat ploeteren. De Israëlieten voelen zich in het nauw gedreven. Vóór hen ligt het water van de Rietzee als een onneembaar obstakel. Achter hen doemt het leger van de farao op als een levensgevaarlijke bedreiging. En dat terwijl God hen zo geweldig zou leiden! Ze beginnen te mopperen. Ze verlangen naar rust. De rust van Egypte, van de slavernij. Schijnrust dus. Schijnveiligheid. Schijnzekerheid. Mozes moet hen geruststellen. Hij wijst hen op de God die er voor hen zal zijn. Nu komt het aan op vertrouwen. Op geloofsrust. ‘Wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de HEER vandaag voor u de overwinning behaalt’ (Ex. 14:13). Telkens opnieuw is dat de vraag: ga je zelf doen wat God heeft beloofd? Zwoegen voor je rust? Werken voor een beloning? Strijden voor de overwinning? Of geloof je werkelijk in Gods genade, zijn onverdiende gunst? Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht (Ef. 6:10). Lijkt het alsof je tegen obstakels aanloopt? Doemen er schijnbaar bedreigingen op? Laat je niet misleiden, gebruik je geloofsoog. Je bent al overwinnaar. Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? (Rom. 8:31-32). Blijf dus in de rust. Wacht op Hem. Hij zal het doen. Tip – Geestelijke strijd is niet meer dan rusten in de Geest:
volharden in Gods genade.
 
@Willem de Vink
 
Reacties
 
 
 
 
Gebed voor mijn kinderen
 
 
Ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen. (1) U heeft belooft: U zult uw geest uitgieten op mijn kinderen en uw zegen op mijn nakomelingen. (2) Daarom luister ik aandachtig naar uw geboden, opdat het miju en mijn kinderen altijd goed zal gaan, en wij doen wat goed en recht is in uw ogen. (3) Ik leer mijn kind al vroeg wat hij moet weten, dan zal hij daarvan later niet afwijken. (4) Ik zal hen* uw woord inprenten en daarvoor spreken, in huis, onderweg, bij het slapengaan en opstaan. (5) Vader, leer hen uw weg, opdat zij in uw waarheid wandelen. (6) Geef hen een onverdeeld hart om uw naam te vrezen. (7) Laat nooit biiterheid opgroeien in hun hart. (8) Maakt U hun het pad des levens bekend, zodat zij de volheid van vreugde kennen die er is bij uw aangezicht. (9) Dank U, dat U hen heeft voorbestemd om erfgenamen te zijn van het Koninkrijk dat U voor ons hebt bereid. (10) Zegen mijn gezin, opdat het voor altijd voor uw aangezicht zal bestaan. Want Gij, Here Here, hebt gesproken, en door uw zegen zal het huis van uw knecht voor altijd gezegend zijn. (11)

Amen
1) Joz. 24:15 ____ 7) Psalm 86:11 2) Jes. 44:3 ____8) Hebr. 12:15 3) Deut. 12:28 ____9) Psalm 16:11 4) Spreuken 22:6 (HB) ____10) Lukas 12:32 5) Deut. 6:7 ____11) 2 Sam. 7:29 6) 3 Joh. 1:4 ____evt. naam kind invullen
 
Bron: DPM

Reacties

 

 

 

Geloof

Ik wandel in geloof, niet in aanschouwen. 1) Ik blijf standvastig in het geloof en laat mij niet afbrengen van de hoop van het evangelie. 2) Net als Abraham, blijf ik hopen en geloven – hoewel het eigenlijk niet kan – op wat God mij heeft beloofd. En zonder te verflauwen in het geloof merk ik dat natuurlijke omstandigheden het onmogelijk maken, maar ik twijfel niet aan Gods belofte; mijn geloof verlies ik niet, integendeel, ik word erin gesterkt en bewijs zo eer aan God. Ik ben ervan overtuigd dat God bij machte is te doen wat hij heeft beloofd. 3) Mijn geloof rust niet op wijsheid van mensen, maar op kracht van God. 4) Daarom ben ik niet bang, maar ik geloof alleen. 5) Door mijn geloof in Jezus heb ik de vrijmoedigheid en de toegang om met vertrouwen tot God te gaan. 6) Ik geef die vrijmoedigheid niet prijs, die een ruime vergelding heeft te wachten, want ik heb volharding nodig om Gods wil te doen en de belofte binnen te halen. 7) Want de bijbel zegt: Al wie zijn geloof op Jezus bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. 8)

 1. 2 Korinthiërs 5:7
 2. Kolossenzen 1:23
 3. naar Romeinen 4:18 -21 (WV / NBV)
 4. 1 Korinthiërs 2:5
 5. naar Lukas 8:50
 6. Efeziërs 3:12
 7. naar Hebreeën 10: 35,36 (NBG / WV)
 8. naar Romeinen 10:11

 

Gods Woord beschrijft volhardend geloof als een rotsvast vertrouwen in Gods beloften. Juist als geloof soms moeilijk is en we denken: Heer, kom mijn ongeloof te hulp! (Mk.9:24), biedt deze kaart houvast om ons geloof in Gods mogelijkheden opnieuw te bevestigen.

DPM

Reacties
 
 
 
Geloof
 
 
Waarom zou ik nog zeggen: Dat kan ik niet!

God zegt: ‘Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.’

(Filippenzen 4:13)

Waarom zou ik nog iets tekort komen, als ik weet,

dat mijn God uit Zijn rijkdom mij alles zal geven, wat ik nodig heb.

(Filippenzen 4:19)

Waarom zou ik bang zijn?

God heeft mij geen geest van lafheid gegeven, maar een geest van kracht,

liefde en bedachtzaamheid.

(2 Timoteüs 1:7)

Waarom zou ik mijn leven laten beheersen door zonde of ziekte?

Ik weet, dat Hij die in mij woont sterker is dan de boze.

(1 Johannes 4:4)

Waarom zou ik een verliezer moeten zijn?

Ik accepteer geen nederlagen, want in Christus ben ik meer dan overwinnaar.

(Romeinen 8:37)

Waarom zou ik denken dat ik dom ben?

God geeft mij wijsheid, als ik Hem daarom vraag.

(Jakobus 1:5)

Waarom zou ik neerslachtig zijn?

Hij zal mijn kwijnende geest veranderen in een lofgewaad.

(Jesaja 61:3)

Waarom zou ik me zorgen maken?

Ik kan al mijn zorgen en problemen aan God geven.

Hij houdt van mij en zorgt voor mij.

(1 Petrus 5:7)

Waarom zou ik mij een juk opleggen?

Christus heeft mij vrijgemaakt, zodat ik mij echt vrij kan voelen.

(Galaten 5:1)

Waarom zou ik mij afgewezen voelen?

Christus heeft mij aangenomen en ik ben voor altijd Zijn kind.

(1 Johannes 1:12)

Waarom zou ik ontevreden en onzeker zijn?

Paulus heeft mij geleerd, dat alle dingen mogelijk zijn door Hem, die mij kracht geeft. (Filippenzen 4:33)

Waarom zou ik mij onwaardig voelen?

God heeft mij uitverkoren om een priester te zijn en lid van Zijn heilig Koninkrijk.

(1 Petrus 2:9)

Waarom zou ik waarmoedig zijn?

Als God voor mij is, wie zal dan tegen mij zijn. Hij zal mij alle dingen schenken.

(Romeinen 8:31)

Waarom zou ik verward zijn?

God is geen God van wanorde, maar van vrede in mijn ziel.

(1 Korintiërs 21:12)

Waarom zou ik mezelf minderwaardig voelen?

Door Christus ben ik in alles overwinnaar.

Waarom zou ik twijfelen aan de kracht van God?

Hij belooft dat alles wat wij bidden of begeren, wij het in geloof reeds ontvangen hebben. (Markus 11:24)

Waarom zou ik angstig zijn?

De Zoon van God is gekomen om aan alle angsten een einde te maken.

(1 Johannes 3:8)

Waarom zou ik me onbelangrijk voelen?

Hij heeft gezegd: Hij heeft mij uitgekozen.

(Johannes 15:15)

Waarom zou ik denken dat God boos op mij is?

God houdt van mij, zoals ik ben. Ik ben Zijn eigendom. =

Waarom zou ik me laten ontmoedigen door de boze?

God zegt mij dat ik met volharding de wedloop zal lopen, die voor mij ligt,

vertrouwend op Hem.(Hebreeën 12:2)

Auteur: Arie Verkerk

Reacties

 

 

 

 

 

 

Wie ben ik in CHRISTUS

 

Mijn relatie tot God:

Joh: 1:12 Ik ben Gods kind. Joh 15:15 Ik ben een vriend van Christus. Rom 5:1 Ik ben rechtvaardig verklaard. 1Kor 6:17 Ik ben verbonden met de Heer, en één geest met Hem. 1 Kor 6:20 Ik ben gekocht en betaald, ik ben Gods eigendom. 1 Kor 12:27 Ik ben een deel van het lichaam van Jezus. Ef 1:1 Ik ben een heilige. Ef 1:5 Ik ben door God als Zijn kind geadopteerd. Ef 2:8 Ik heb toegang tot de Vader door de Heilige Geest. Kol 1:14 Ik heb verlossing ontvangen, en mijn zonden zijn vergeven. Kol 2:10 Ik heb volheid verkregen in Christus. In Hem ben ik volkomen.

Mijn positie in God:

Rom 8:1,2 Ik ben voor altijd vrij van veroordeling. Rom 8:28 Ik mag er zeker van zijn dat alle dingen meewerken ten goede. Rom 8:31-34 Ik mag weten dat niemand mij nog kan veroordelen. Rom 8:34-39 Ik kan nooit meer gescheiden worden van de liefde van God. 2 Kor 1:21,22 Ik ben bevestigd, gezalfd en verzegeld door God. Kol 3:3 Ik ben met Christus in God verborgen. Fil 1:6 Ik ben er van overtuigd dat God het goede werk dat Hij in mij begonnen is, ook zal afmaken. Fil 3:20 Ik ben een burger van de hemel. 2 Tim 1:7 Ik heb geen geest van lafhartigheid, maar een geest van kracht, liefde, en bezonnenheid. Heb 4:16 Ik ontvang barmhartigheid en genade wanneer ik ze nodig heb. 1 Joh 5:18 Ik ben uit God geboren, en de boze heeft geen vat op mij.

Mijn waarde in God:

Matt 5:13,14 Ik ben het zout van deze aarde en het licht van deze wereld. Joh 15:1,5 Ik ben een rank aan de ware wijnstok, een kanaal van Zijn kracht. Joh 15:16 Ik ben uitgekozen en aangewezen om vrucht te dragen. Hand 1:8 Ik ben een persoonlijk getuige van God de Vader. 1 Kor 3:16 Ik ben Gods tempel. 2 Kor 5:17 Ik ben een nieuwe schepping in Christus. 2 Kor 5:18 Ik ben een kanaal voor Gods verzoening in Christus. 2 Kor 6:1 Ik ben Gods medewerker( 1 kor 3:9) Ef 2:6 Ik bekleed in Christus een plaats in de Hemelse gewesten. Ef 2:10 Ik ben Gods maaksel. Ef 3:12 Ik mag met vrijmoedigheid en vertrouwen tot God naderen. Fil 4:13 ik ben in staat, om in de kracht van Christus, alle dingen te doen.
 
Bron: DPM
 
Reacties
 
 
 
 
Door het bloed van Jezus!
 
Wij overwinnen satan door persoonlijk te
getuigen wat Gods Woord zegt dat
het bloed van Jezus voor ons doet. (1)
Door het bloed van Jezus ben ik
verlost uit de handen van de duivel. (2)
Door het bloed van Jezus zijn al mijn zonden vergeven. (3)
Door het bloed van Jezus wordt ik voortdurend
gereinigd van alle zonden. (4)
Door het bloed van Jezus ben ik
tot een rechtvaardige gemaakt,
alsof ik nooit gezondigd had. (5)
Door het bloed van Jezus ben ik heilig gemaakt,
apart gezet voor God. (6)
Door het bloed van Jezus heb ik vrijmoedigheid
om in de aanwezigheid van God te komen. (7)
Het bloed van Jezus pleit voortdurend
voor mij tot God in de hemel! (8)
Mijn lichaam is een tempel
voor de Heilige Geest, verlost, gereinigd
en geheiligd door het bloed van Jezus! (9)
 
 
(1) Openbaring 12:11
(2) Efeze 1:7
(3) Psalm 107:2
(4) 1 Johannes 1:7
(5) Romeinen 5:9
6) Hebreeën 13:12
7) Hebreeën 10:19
(8) Hebreeën 12:24
9) 1 Korinthe 6:13
 
Bron: DPM
Reacties
 
 
 
 
 
 
De omwisseling aan het kruis
 
Jezus ontving de straf, opdat ons vergeving
geschonken zou worden. (1)
Jezus werd gewond, opdat wij genezing
zouden ontvangen. (2)
Jezus werd met onze zonde tot zonde gemaakt,
opdat wij met zijn gerechtigheid rechtvaardig
gemaakt zouden worden. (3)
Jezus stierf onze dood,
opdat wij zijn leven zouden ontvangen. (4)
Jezus werd tot een vloek gemaakt,
opdat wij de zegen zouden ontvangen. (5)
Jezus onderging onze armoede,
opdat wij zouden delen in zijn overvloed. (6)
Jezus droeg onze schaamte,
opdat wij zouden delen in zijn heerlijkheid. (7)
Jezus onderging onze afwijzing, opdat wij de
acceptatie door de Vader zouden ontvangen. (8)
Jezus werd door de dood afgesneden van God, opdat
wij voor eeuwig met God verenigd zouden worden. (9)
Onze oude mens werd in Hem ter dood gebracht,
opdat de nieuwe mens in ons tot leven zou komen. (10)
 
1- Jesaja 53:4
2- Jesaja 53:5
3- Jesaja 53:10 en 2 Cor. 5:2
4- Hebreeën 2:9
5- Galaten 3:13-14
6- 2 Korinthe 8:9 en 2 Gor. 9:8
8- Matth. 27:46-51
8- Efeze 1:5-6
10- Romeinen 6:6 en Col. 3:9-10
 
Bron:DPM
 
Reacties

 

 

 

U Here, bent mijn Heelmeester! (Exodus 15:26)

Loof de Here, mijn ziel en vergeet niet een van zijn weldaden; die al mijn ongerechtigheden vergeeft, die al mijn ziekten geneest, die mijn leven verlost van de dood, die mij kroont met goedertierenheid en barmhartigheid. (1)

Voor mij, die Uw Naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; (2)

Heer, ik verwacht U en put nieuwe kracht; ik stijg op met vleugels als van een arend; ik loop, maar wordt niet moe, ik wandel, maar wordt niet mat (3)

Want mijn ziekten heeft U op zich genomen, En mijn smarten gedragen; om mijn overtredingen werd U doorboord, om mijn ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die mij de vrede aanbrengt, was op U, en door Uw striemen ben ik genezen. (4)

Ik werp al mijn zorgen en problemen op U, want U zorgt voor mij (5)

U Here, bent mijn Heelmeester (6)

 1. naar psalm 103:2-5
 2. Maleachi 4:2
 3. Naar Jesaja 40:28-31
 4. Jesaja 53:4,5
 5. 1 Petrus 5:7
 6. Exodus 15:26

DPM

Reacties
 
 
 
Door Gods Genade ......
 
 
ben ik rechtvaardig voor God en zijn mijn zonden vergeven ben ik met Christus gestorven en heerst de zonde niet meer over mijn leven word ik niet meer veroordeeld heeft God mij in Christus gesteld heb ik de Geest van god ontvangen, opdat ik weet wat God mij in genade schenkt heb ik de gezindheid van Christus ben ik gekocht en betaald; ik ben niet van mijzelf; ik ben van God ben ik door God in Christus gezalfd en verzegeld en heb ik de Heilige Geest ontvangen, die een onderpand is van mijn erfenis leef ik niet meer voor mezelf, maar voor god, omdat ik gestorven ben ben ik rechtvaardig gemaakt ben ik met Christus gekruisigd, en toch leef ik; maar niet mijn ik, maar Christus leeft in mij. Mijn leven is van Christus ben ik gezegend met geestelijke zegeningen ben ik uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat ik heilig en onberispelijk zou zijn voor Gods aangezicht ben ik door God bestemd als zijn zoon aangenomen te worden zijn mijn zonden vergeven en mag ik Gods overvloedige genade ontvangen ben ik mede levend gemaakt met Christus ben ik met Christus opgewekt en heb ik met Hem een plaats gekregen in de hemelse gewesten heb ik door de Geest toegang tot de Vader mag ik in vrijmoedigheid, vrijheid en vertrouwen tot God naderen ben ik verlost van de macht van satan en overgebracht in het Koninkrijk van Christus zijn al mijn zonden vergeven. Ik sta niet meer in de schuld bij God woont Christus zelf in mij ben ik geworteld in Christus en word ik opgebouwd in Hem ben ik geestelijk besneden. Mijn oude natuur is van mij weggenomen heb ik de volheid verkregen in Christus ben ik begraven, opgewekt en levend gemaakt met Christus ben ik met Christus gestorven en opgewekt. Mijn leven is verborgen met Christus in God. Christus is nu mijn leven heb ik een geest gekregen van kracht, liefde en bezonnenheid heeft God ons gered en geroepen met een heilige roeping schaamt Jezus zich niet mij een broeder te noemen, omdat ik geheiligd ben en een met Hem die mij geheiligd heeft mag ik vrijmoedig voor Gods aangezicht naderen, om barmhartigheid en genade te vinden in tijden van nood heeft God mij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat ik deel zou hebben aan de goddelijke natuur
 
DPM
Reacties
 
 
 
 
Tempel van de Heilige Geest
 
Mijn lichaam is een tempel voor de Heilige Geest"2" verlost"3" gereinigd"4" en geheiligd door het bloed van Jezus."5" Mijn ledematen, de organen van mijn lichaam, zijn werktuigen voor de gerechtigheid"6" aan God overgegeven voor zijn dienst en tot zijn verheerlijking. De duivel heeft geen plaats in mij, geen macht over mij, en geen onvereffende aanspraken tegen mij. Alles is vereffend door het bloed van Jezus."7" Ik, overwin satan door het bloed van het Lam en door het woord van mijn getuigenis, en ik heb mijn leven niet lief tot in de dood."8" Mijn lichaam is voor de Heer en de Heer is voor mijn lichaam."9"
Amen
 
1 Psalm 107:2 2 1Korintiërs 6:19 3 Efeziërs 1:7 4 1Johannes 1:7 5 Hebreeën 13:12 6 Romeinen 6:13 7 Romeinen 8:33-34 8 Openbaring 12:11 9 1Korintiërs 6:13
 
Bron: DPM
 
Reacties
 
 
 
 
 
Reinheid ...

Hoe zal een man zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar Uw woord. (1)
Schep in mij een rein hart, o God vernieuw mijn geest, maak mij standvastig ... (2) Was mij schoon van alle schuld, Reinig mij van mijn zonden (3)
Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen, Nooit zal ik begerig naar jonge vrouwen kijken. (4) als mijn oog mij verleidt tot zonde dan ruk ik het nog liever uit ... (5)
als de begeerte bevrucht wordt, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. (6) ik vlucht weg van hoererij, (7) en kies voor het leven, voor mijn eigen toekomst en die van mijn kinderen. (8)
Mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest, die in mij woont. Ik ben niet van mijzelf, maar door U gekocht en betaald. (9)
Doorgrondt mij o God, en kent mijn hart Toets mij en ken mijn gedachten, Zie of bij mij een heiloze weg is En leidt mij op de eeuwige weg. (10)
1. Naar Psalm 119: 9 en 11 (NBG en NBV) 6. Jacobus 1: 15 2. Psalm 51: 12 (NBV) 7. 1 Kor. 6: 18 3. Psalm 51: 4 8. Deut. 30: 19 4. Job 31: 1 (NBV) 9. 1 Kor. 6: 19 5. Naar Matt. 18: 9 10. Psalm 139: 23 - 24

Bron:DPM


Reacties
 
 
 
Hoop
 
De God van de hoop vervult mij nu met Louter vreugde en vrede in mijn geloof Om overvloedig te zijn in de hoop, Door de kracht van de Heilige Geest. (1)
Ik heb tot U mijn toevlucht genomen, Zodat ik een krachtige aansporing heb Om de hoop te grijpen die voor mij ligt. Haar heb ik als een anker van mijn ziel, Dat veilig en vast is. (2)
Want geloof is de vaste grond van De dingen die ik hoop. (3)
Hiervan ben ik ten volle overtuigd, dat U, Die in mij een goed werk bent begonnen, Dit ten einde toe zal voortzetten, Tot de dag van Christus Jezus. (4)
Want Uw barmhartigheden houden niet op; Elke morgen zijn zij nieuw, groot is Uw trouw! Mijn ziel zegt: mijn deel is de Here, Daarom zal ik op U hopen. (5)

 

Amen!

(1) Romeinen 15:13 (2) Hebreëen 6:18,19 (3) Hebreëen 11:1 (4) Filipenzen 1:6 (5) Klaagliederen 3:22b-24
 
Bron: DPM
 
Reacties
 
 
 
 
Verootmoediging
 
 
Here, wie zal bestaan,
als U de ongerechtigheden in gedachtenis houd? (1)
Maar zover als het oosten is van het westen,
zover doet u onze ongerechtigheden van ons. (2)
Daarom verneder ik mij onder uw machtige hand,
opdat U mij zult verhogen op uw tijd (3)
Ontzondig mij met Hysop, dan ben ik rein,
was mij met het bloed van Jezus,
dan ben ik witter dan sneeuw. (4)
Schep in mij een rein hart,
en vernieuw in mijm binnenste een vaste geest. (5)
Als offer van aanbidding breng ik
U mijn verbroken geest,
want een verbroken en verbrijzeld
hart veracht Gij niet, o God. (6)
Behoed mij voor overmoed,
laat die over mij niet heersen;
dan ben ik onberispelijk en
vrij van grove overtredingen (7)
Doorgrond mij, o God en ken mijn hart;
Toets mij en zie, of bij mij een heilloze weg is,
en leidt mij op de eeuwige weg. (8)
 
 
(1) Psalm 130:3
(2) Psalm 130:12
(3) 1 Petrus 5:6
(4) Psalm 51:9 / 1 Joh. 1:7
(5) Psalm 51:12
(6) Psalm 51:19
(7) Psalm 19:14
(8) Psalm 139:23-24
 
Bron:DPM
 
Reacties
 
 
 
 
 
Vertrouwen in Gods bescherming
 
 
Elk wapen dat tegen ons gesmeed wordt,
zal niets uitrichten,
en elke tong die ons veroordeelt,
stellen wij in het ongelijk.
Dit is ons erfdeel als knecht des Heren
en onzegerechtigheid is van U, O Here der Heerscharen.
Als er zijn die tegen ons hebben gesproken of gebeden,
of die ons schade of kwaad willen doen,
of die ons hebben afgewezen,
vergeven wij hen,
en nadat wij hen vergeven hebben,
zegenen we hen in de naam van de Heer*.
Nu verklaren wij, O Heer,
dat U en U alleen onze God bent.
En buiten U is er geen ander
- een rechtvaardig God en redder;
de Vader, de Zoon en de Geest
 - en wij aan bidden U!
Wij onderwerpen onszelf vanavond opnieuw aan U
inonvoorwaardelijke gehoorzaamheid.
Vanuit deze verootmoediging, Heer,
doen we wat Uw woord aangeeft:
Wij wederstaan de duivel;
al zijn druk, zijn aanvallen,zijn misleidingen, e
lk instrument of elke persoon die hij
probeert tegen ons te gebruiken.
Wij buigen niet!
We wederstaan hem en wijzen hem van ons uit
in de naam van Jezus.
Specifiek verwerpen wij:
 
zwakheid, pijn, infecties, ontstekingen, kanker,
allergieën, virussen en elke vorm van toverij.
 
Tenslotte, Heer, danken wij U dat wij door het offer
van Jezus aan het kruis, niet meer onder de vloek zijn,
maar de zegen van Abraham zijn binnengetreden,
die U heeft gezegend in alles**:
 
vruchtbaarheid, gezondheid, overwinning,
voorspoed, aanzien, Gods genegenheid.
 
 
Amen!
 
* Zie Mattheus 5:"43 en Romeinen 12:14
** Zie Galaten 3:13-14 en Genesis 24:1
 
 
Bron: DPM
Reacties
 
 
 
 
 
Lofprijs voor de koning 
 
 
Door Jezus wil ik God voortdurend, een lofoffer brengen, de hulde van mijn lippen, die zijn naam prijzen!"1"
Heer Jezus, U bent het Lam dat geslacht is, en waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, de wijsheid en sterkte de eer en de heerlijkheid en de lof."2"
U, mijn God en Koning, wil ik roemen, Uw naam prijzen tot in eeuwigheid. Elke dag wil ik Uw naam loven; Groot is de Heer."3"
U bent koning van Israël"4" en de koning van de vrede"5" U bent koning der eeuwen"6" de Koning der koningen en de Heer der heren"7"
U bent de heilige en U troont op de lofzangen van uw volk."8"
Laat zo mijn mond de lof spreken van de Heer en alles wat leeft zijn heilige naam prijzen tot in eeuwigheid."9"
Amen!
1 Hebreeën 13:15 2 Openbaring 5:11-13 3 Psalm 105:1-2 4 Zefanja 3:15 5 Jesaja 9:5 6 Psalm 145:13 7 1Tomoteüs 6:15 8 naar Psalm 22:4 9 Psalm 145:21
 
Bron:DPM
 
 
Reacties
 
 
Ik ben Gods schepping
 
Ik ben Gods schepping, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen. "1"
In Hem heb ik verlossing door zijn bloed, de vergeving van zonden. "2"
en ik ben verzegeld met de belofte van de Heilige Geest. "3"
Om waarlijk vrij te zijn, heeft Christus mij vrijgemaakt. "4"
Hij verlicht de ogen van mijn hart, om te zien dat ik een hoopvolle roeping heb, een heerlijke erfenis en overweldigende kracht. "5"
God is bij machte oneindig veel meer te doen dan ik ik bid en besef. "6"
Door de Heilige Geest heb ik van God de kracht ontvangen"7"
om demonen uit te drijven"8"
en de macht over alle kracht van de vijand. "9"
Ik vermag alle dingen door Christus "10" en zal zelfs grotere dingen doen dan Hij gedaan heeft. "11"
In mij woont God, die groter is dan die in de wereld is. "12"
Ik leef volgens de wet van de Geest van leven en "13"
de vreugde des Heren is mijn kracht. "14"
 
1 Efeziërs 2:10 2 Efeziërs 1:7 3 Efeziërs 1:13 4 Galaten 5:1 5 Efeziërs 1:15,19 6 Efeziërs 3:20 7 Handelingen 1:5 8 Markus 16:17,18 9 Efeziërs 1:21 10 Filippenzen 4:13 11 Johannes 14:12 12 1 Johannes 4:1 13 Galaten 5:18 & Romeinen 8:2 14 Nehemia 8:10
 
Bron: DPM
Lees meer...
 
 
 
Eenheid in het huwelijk

Van mijn geliefde ben ik en van mij is mijn geliefde. (1)
U hebt ons aan elkaar gegeven, om samen een te zijn. (2) Met U vormen wij een drievoudig snoer, dat niet snel verbroken zal worden. (3)
Wij zullen nooit echtbreken, (4) maar houden ons huwelijk in ere en zijn elkaar trouw, in alle omstandigheden. (5)
Onze liefde voor elkaar bedekt alles, geloof alles, hoopt alles en verdraagt alles. ( 6)
Ik zoek niet mijn eigen belang, maar dat van de ander. (7) Help ons elkaar onderworpen te zijn in de vreze van Christus. (8)
Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpen wij ons aan elkaar. (9)
Als de een valt, helpt de ander hem op de been. (10)
Heer, maak ons een, zoals U een bent met de Vader. (11)


1. Hooglied 6: 3 7. 1 Kor. 10: 24 ( Het boek) 2. Genesis 2: 24 8. Efez. 5: 21 3. Prediker 4: 12 9. Spreuken 27: 17 4. Exodus 20: 14 10. Prediker 4: 9,10 5. Hebr. 13: 4 (NBV +Hetboek)11. Johannes 17: 11 6. 1 Kor. 13: 6


DPM Nederland Opbouw van binnenuit


Lees meer...
 
 
 

http://i1105.photobucket.com/albums/h342/thebrideofyeshua/Animatie%20Plaatjes/landscaperiver.gif

 
Dagelijks gebed voor genezing
 
Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Levend Woord. U hebt gezegd dat Uw Woord Leven is voor diegenen die het vinden en dat het medicijn is voor hun vlees. Vandaag pas ik, onder belijdenis van mijn geloof, Uw Woord toe op mijn lichaam door het uit te spreken.
 
U zei in Psalm 139:14 dat ik heel wonderbaar ben toebereid en dat Uw werken wonderbaarlijk zijn. Ik verklaar dat ik door U geschapen ben en dat ik een geweldige schepping ben. Ik spreek ziekte en aandoening vandaag aan en proclameer dat ze overeenkomstig Fil. 2:10 zich moeten buigen voor de machtige naam van de Heer Jezus Christus.
 
Iedere naam op hemel, op aarde en onder de aarde, buigt zijn knie voor Jezus naam.
 
Ik spreek mijn lichaam vandaag aan en verklaar dat ik er autoriteit over heb. Ik beveel het om het Woord van God te ontvangen. In Matth.8:17 staat dat Jezus mijn ziekte gedragen heeft, en mijn zwakheden op Zich heeft genomen.Hemelse Vader, ik dank U dat de zelfde Geest die Jezus uit de dood deed opstaan, in mij woont en mijn sterfelijk lichaam levend maakt.
 
Ik spreek mijn immuun systeem aan en beveel het in overeenstemming te komen met het Woord van God. Mijn immuun systeem zal ziekte en aandoening in mijn lichaam vernietigen en zijn werk goed doen, want daartoe heeft God het geschapen.
 
Ik dank U, Vader, dat iedere cel in mijn lichaam reageert op Uw Woord. Uw Woord doortrekt mijn lichaam van top tot teen. Ik belijd dat het Woord van God vlees geworden is in mij.
 
In Psalm 103:3 staat dat U, Vader, al mijn ongerechtigheden vergeeft en al mijn ziektes geneest. Vader, dat heeft U gezegd en ik maak die woorden ook tot mijn belijdenis. Ik oordeel niet naar wat voor ogen is, ik oordeel naar Uw Levende Woord. Het is Uw Woord dat in mij leeft en gezondheid en genezing brengt in ieder deel van mijn lichaam.
 
Hemelse Vader, Ik verheug me in Uw belofte van goddelijke gezondheid. U hebt het gezegd en ik geloof het! Vandaag verklaar ik, dat ik Uw belofte van genezing zal zien manifesteren in mijn lichaam.
 
Genezing is er voor mij, omdat Jezus de prijs + 2000 jaar geleden betaald heeft. God hield zo veel van mij dat Hij Zijn Zoon gezonden heeft om te sterven aan het kruis, zodat ik leven kon ervaren naar Gods bedoeling. Zijn overvloedig leven manifesteert zich in mij, maakt mij heel, naar lichaam, ziel en geest. Amen.
 
 

 http://www.healingrooms-amsterdam.nl/website/page.php?8

 

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl